10voorBiologie is een interactieve website met online lesstof voor biologie geschikt voor scholieren havo/vwo bovenbouw. De website telt 29 theoriehoofdstukken [de rubriek ‘theorie’] en een opdrachtgedeelte met ruim 700 opdrachten. Deze opdrachten zijn op de website zowel in thematische clusters te vinden [de rubriek ‘thema’s’] , als afzonderlijk te raadplegen [de rubriek ‘opdrachten’]. Tenslotte bevat 10voorBiologie een lexicon met ruim 1000 biologische termen [de rubriek ‘termen/begrippen’].

10voorBiologie is een interactieve website met online lesstof voor biologie geschikt voor scholieren havo/vwo bovenbouw. De website telt 29 theoriehoofdstukken [de rubriek ‘theorie’] en een opdrachtgedeelte met ruim 700 opdrachten. Deze opdrachten zijn op de website zowel in thematische clusters te vinden [de rubriek ‘thema’s’] , als afzonderlijk te raadplegen [de rubriek ‘opdrachten’]. Tenslotte bevat 10voorBiologie een lexicon met ruim 1000 biologische termen [de rubriek ‘termen/begrippen’].

kennismaken met 10 voor Biologie
Om de lezers van Vives met 10 voor Biologie kennis te maken is het handig om de site structureel door te lopen. Ik heb van de makers een loginnaam en een wachtwoord gekregen om toegang tot de site mogelijk te maken. Direct na het inloggen krijg ik een overzicht van de indeling van de methode.

theorie
De theoriehoofdstukken behandelen de volledige examenstof van het vak. Ook vaak met extra informatie. Aan elk onderdeel is een korte toets, bestaande uit recente eindexamenopgaven, toegevoegd. Deze opdrachten maak je niet op de site zelf, maar los daarvan. In word of op papier. Nakijken kan wel via de website.

thema’s
De ‘thema’s’ zijn verzamelingen opdrachten, rond het aangegeven thema uiteraard. De titels van de thema’s zijn opzettelijk anders dan die van de hoofdstukken: er is geen 1-op-1-verband tussen de thema’s en de theoriehoofdstukken. De opzet is juist dat leerlingen wennen aan het werken met de samenhang tussen de verschillende onderdelen van de biologie. Natuurlijk gaat een thema met de titel ‘Cel in, cel uit’ gewoon over cellen, maar naarmate een leerling verder komt in de stof, komt hij/zij steeds vaker opdrachten tegen, waarin diverse theoriehoofdstukken worden gebruikt.
Thema’s beginnen met een oriënterende opdracht, meestal een krantenartikel, gevolgd door wat vragen die de leerlingen helpen zich te realiseren, dat ze al het een en ander weten over het onderwerp. Verder bevat elk thema een reeks opdrachten van zeer uiteenlopende aard: practica, groepsopdrachten, onderzoekopdrachten, enzovoort. Het is niet nodig alle opdrachten uit te voeren, maar het is wel aardig ernaar te streven om leerlingen in een klas niet allemaal dezelfde te laten doen, en ze elkaar verslag te laten uitbrengen.  Aan het eind van een thema zijn toetsen te vinden, waarmee de leerling kan controleren of hij/zij de stof beheerst.

volgorde van de thema’s
De thema’s staan in een vrij willekeurige volgorde op de site. Het is niet nodig een specifieke volgorde aan te houden. Het is vrij logisch om te beginnen met ‘Cel in cel uit’, of met Biologie in de samenleving’ of met ‘Gebruik je hersens’  [omdat daarin vooral getraind wordt in leermethoden].
Het is ook goed om te weten, dat de thema’s ‘The running footman’ , ‘Wat heb je op je lever?’, ‘Ken jezelf’,  ‘Wat is leven?’, ‘Toekomst voor natuur en milieu’ en ‘Biologie heeft de toekomst’ geschreven zijn voor klas 6. In die thema’s zitten nogal wat opdrachten, waarin de leerling gevraagd wordt om oude en nieuwe stof te verwerken en/of nadrukkelijk te herhalen. Maar steeds in combinatie met interessante actuele onderdelen. [Herhalen alleen is zo saai….].

nieuw materiaal
Voor de scholen die met de site werken zou het hinderlijk zijn als er steeds wijzigingen in de teksten verschijnen. Dat gebeurt dus niet tijdens het schooljaar, behalve verbeteringen van hinderlijke fouten. De makers zijn wel steeds bezig met het verbeteren van de inhoud. Nieuwe verbeterde en actuelere teksten verschijnen tijdens de zomervakantie, zodat er elk schooljaar een zo goed en actueel mogelijke tekst beschikbaar is. Nieuwe opdrachten die tijdens het schooljaar worden aangedragen, plaatsen ze in het thema ‘nieuwe opdrachten’. De versies blijven wel drie jaar beschikbaar, zodat leerlingen die een hoofdstuk in klas vier hebben bestudeerd in de zesde klas niet met een heel ander verhaal worden geconfronteerd. Goed over nagedacht dus!

examentraining
Verder is er een afzonderlijk ‘thema’ Examentraining dat bestaat uit eindexamenvragen bij de verschillende onderwerpen. De leerling kan hiermee zijn/haar eigen kennis toetsen. Ook de toetsopdrachten binnen de thema’s zijn natuurlijk goed bruikbaar voor zelftoets en herhaling.

zoeken
Via de zoekknop kunnen opdrachten, en paragrafen over onderwerpen worden gezocht. Een docent is dus niet gebonden aan de thema’s, kan zijn/haar eigen indeling en volgorde bepalen. Bij elke opdracht staan in de marge welke kernbegrippen er aan de orde zijn. De docent kan aan de hand van die kernbegrippen via de zoek-knop opdrachten over een begrip zoeken. 

in opbouw
De site is nog ‘under construction’, zowel technisch als inhoudelijk. De VWO-versie voor het schooljaar 2007/8 is vanaf augustus 2007 compleet. De makers hopen de havo -versie volgend jaar klaar te hebben.
Maar, zeggen de makers, de site zal altijd ‘in opbouw’ blijven: er zullen regelmatig nieuwe opdrachten worden toegevoegd, om actueel te blijven wat betreft de wetenschappelijke ontwikkelingen. Ook opdrachten die aansluiten bij andere gebeurtenissen en ontwikkelingen zullen worden toegevoegd.  Daarnaast zal de theorie ook herzien en geactualiseerd worden waar dat nodig is. Nieuwe toevoegingen zullen als ze ingrijpend zijn, duidelijk als zodanig herkenbaar zijn. Bij een nieuw schooljaar worden ingrijpende herzieningen ingevoerd, zodat een tekst tijdens het schooljaar blijft aansluiten bij de geprinte versies gemaakt bij het begin van de cursus.

opdrachten maken
10 voor biologie is een opdrachtgestuurde methode. Dat wil zeggen dat leerlingen niet eerst de theoriehoofdstukken lezen om daar vervolgens vragen over te beantwoorden, maar dat leerlingen primair opdrachten krijgen voorgelegd en dat zij de theorie moeten raadplegen om deze te maken. Veel opdrachten verwijzen vrijwel rechtstreeks naar één hoofdstuk, maar om sommige opdrachten te maken, moeten leerlingen verschillende hoofdstukken raadplegen. Het idee hierachter is dat zij op deze wijze de onderlinge samenhang tussen de verschillende deelonderwerpen beter leren begrijpen dan met meer traditionele biologiemethoden.

In het opdrachtengedeelte treft een leerling verschillende soorten opdrachten aan, zoals kennis- en inzichtopdrachten, vaardigheidsopdrachten, groepsopdrachten, individuele opdrachten, practica en onderzoeksopdrachten. Aan het einde van ieder thema zijn bovendien veel eindexamenvragen opgenomen, met behulp waarvan leerlingen kunnen nagaan in hoeverre zij de leerstof beheersen. De antwoorden staan ook op de site.

conclusie
10 voor biologie is een mooi initiatief. 10 voor biologie is een complete biologiemethode en kan derhalve uitstekend dienen als vervanging voor andere biologiemethoden. Het is dus niet nodig om naast 10 voor biologie nog een aanvullende methode te gebruiken. Mits de leerlingen van je school altijd de beschikking hebben over een laptop of pc. 10 voor biologie is echter ook uitermate geschikt als aanvulling op andere biologiemethoden, als verdiepings- en verrijkingsstof.
De opdrachten op 10 voor biologie zijn divers en worden continue bijgesteld. Dit is natuurlijk altijd de sterke kant van een online methode. Altijd actueel zijn. Zoals eerder verteld gaat dit niet ten koste van de bestaande opdrachten. Continuïteit gewaarborgd. 
Bij het maken van opdrachten worden ook veel externe sites betrokken. Dit is wel altijd gevaarlijk. Iemand moet er continue op nazien dat deze sites nog bestaan en dat de informatie die er opstaat de juiste is. Gelukkig zijn docenten altijd bereid anderen hierop te wijzen. 10 voor biologie is een prachtige, vol met kennis verpakte methode geworden voor de bovenbouw van het vwo en de havo.

internet
www.10voorbiologie.nl

uitgever

10 voor Biologie

prijs
€ 19.50 per leerling

inzet

havo/vwo bovenbouw

systeemeisen
Windows
Pentium IV of sneller
Minimaal 256 mb intern geheugen
Breedband Internet verbinding

bron: Vives mei 2008