Burgerschapsonderwijs is een van die termen die steeds meer opduiken. Het raakt aan de taak die school heeft om vorm en inhoud te geven aan haar opvoedende en vormende verplichtingen.

titel: Pedagogisch vakmanschap in het voortgezet onderwijs
auteurs: Johan Hamstra, Dolf Hautvast, Otto de Loor
uitgeverij: SWP / Zorg & VO Onderwijs
prijs: € 22.50

Burgerschapsonderwijs is een van die termen die steeds meer opduiken. Het raakt aan de taak die school heeft om vorm en inhoud te geven aan haar opvoedende en vormende verplichtingen. Deze taak kent volgens de auteurs van dit boek twee hoofdcomponenten: enerzijds de leerling-ondersteuning van diens ontwikkeling van persoonlijkheid, talenten en identiteit, anderzijds heeft de school de opdracht de leerling te begeleiden bij zijn ontwikkeling tot burger van een democratische samenleving. Vooral die laatste component heeft de laatste jaren volgens de auteurs terecht meer aandacht gekregen “vanwege het gevaar van het zogenoemde doorgeslagen individualisme in de huidige maatschappelijke context”. Pittige kost, maar wel interessant voor wie de verbanden wil zien, en er gedegen pedagogisch vakmanschap tegenover wil zetten!