ESIS [Rovict] en ParnasSys [Topicus] zijn de meest gebruikte leerlingvolgsystemen in het basisonderwijs. O21 heeft beide systemen vergeleken. Dit artikel is een beknopte samenvatting van de vergelijking.

ESIS [Rovict] en ParnasSys [Topicus] zijn de meest gebruikte leerlingvolgsystemen in het basisonderwijs. O21 heeft beide systemen vergeleken. Dit artikel is een beknopte samenvatting van de vergelijking.

ESIS is gestart als applicatie die lokaal geïnstalleerd werd. Ongeveer tien jaar geleden had ESIS al een klantenbestand van tussen de 4500 en 5000 basisscholen. In 2008 lanceerde ESIS een nieuwe webbased applicatie waarin schooladministratie en leerlingadministratie werden geïntegreerd.  Momenteel maken volgens Rovict ruim 2000 scholen gebruik van ESIS.

ParnasSys is later het onderwijsveld geïntroduceerd. Vanaf 2005 biedt het bedrijf een geïntegreerde webbased administratie- en leerlingvolgsysteem aan scholen aan. Door de keuze voor een integrale webbased oplossing, heeft Parnassyus een voorsprong op de concurrentie genomen, die in de loop der tijd verder is uitgegroeid. Op het moment van schrijven zegt ParnasSys ruim 4200 scholen als klant te hebben.

 

Onderwijskundige elementen
In het maken van trendanalyses ontlopen beide systemen elkaar niet veel. Met zowel ESIS als ParnasSys is het mogelijk om diverse dwarsdoorsneden en trendanalyses te maken. Een onderscheid is, dat besturen in ParnasSys ook bovenschools geautomatiseerd vergelijkingen kunnen maken. ParnasSys biedt mogelijkheden om gegevens op meerdere manieren weer te geven, wat een voordeel kan zijn bij het voeren van datagesprekken.

 

ESIS en ParnasSys gaan uit van een handelingsgerichte manier van werken, gebaseerd op de ‘1-Zorgroute’[1]. Ook het werken met groepsplannen is mogelijk bij zowel ESIS als ParnasSys. De systemen werken met vaste formats, maar bieden ook de mogelijkheid om eigen documenten toe te voegen.

 

Een belangrijk aandachtspunt is het werken met vaardigheidsscores. Met beide applicaties is het mogelijk om leeropbrengsten uit te drukken in vaardigheidsscores. ParnasSys heeft deze vaardigheidsscores omgezet in een eenduidige maat, de niveauwaarde. Hierdoor zijn vaardigheidsscores met elkaar te vergelijken, wat vooral voor scholen die opbrengstgericht werken eenbelangrijke functionaliteit is. Tevens heeft ParnasSys een module leerlijnen ontwikkeld voor het Speciaal Onderwijs. Hiermee is het mogelijk om het werken met leerlijnen digitaal te plannen en te registreren.

 

Op leerlingniveau ontlopen beide applicaties elkaar nauwelijks. Zowel ESIS als ParnasSys zijn in staat individuele leerlingoverzichten te genereren en op te slaan in diverse bestandsformaten.
Beide systemen gaan uit van de landelijke standaarden. Hoe deze zich gaan verhouden tot de referentieniveaus is bij het maken van deze vergelijking nog niet bekend. 

 

De twee applicaties beschikken beide over een module om gegevens op bestuursniveau in te zien. ESIS bezit een functionaliteit waarmee de algemeen directeur geautoriseerd wordt gegevens in te zien op schoolniveau. Alleen handmatig kunnen deze gegevens worden verwerkt in een bovenschoolse vergelijking.
ParnasSys heeft een bovenschoolse module die gegevens genereert uit de schoolaccounts. Nieuw bij ParnasSys is de mogelijkheid om ook op het niveau van een samenwerkingsverband geautomatiseerd gegevens te verzamelen. ParnasSys doet dit door gegevens in meerdere databases met elkaar te synchroniseren.

 

Administratieve elementen
Zowel ESIS als ParnasSys is het aantal functies aan het uitbreiden. Dit houdt in, dat de systemen ook kunnen worden ingezet om de oudercommunicatie te versterken en de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen te volgen.

 

Bij ParnasSys heeft de klant de keuze uit een aantal aanvullende modules. Voorbeelden zijn een ouderportaal en een applicatie om het kwaliteitsbeleid te bewaken. Voor elke module moet per leerling apart worden betaald. De module ‘Zien’ meet de sociaal-emotionele ontwikkeling.

 

Ook ESIS heeft toegevoegde items. Net zoals ParnasSys bezit ESIS een bovenschoolse module. Daarnaast heeft ESIS aangekondigd binnenkort een samenwerking aan te gaan met ‘Schoolinfo,’  een partij die zich richt op oudercommunicatie. Ook zijn er koppelingen met het sociaal-emotionele volgsysteem ‘SCOL’ en met het softwarepakket ‘Burgerschap meten’.

 

Technische elementen
Beide systemen maken gebruik van een ‘DULT-koppeling’[2]. Hierdoor is het mogelijk gegevens in te lezen uit bijvoorbeeld ‘CITO-LOVS’[3]. Heeft de school geen ‘CITO-LOVS’, dan kunnen in beide systemen de gegevens direct worden ingevoerd.
ParnasSys heeft een generieke webservice beschikbaar waar uitgeverijen mee kunnen koppelen. ESIS heeft deze koppeling nog niet gemaakt. Door deze koppeling wordt het voor scholen gemakkelijker om de resultaten van de methodegebonden toetsen te verwerken.
De applicatie ParnasSys werkt snel. De gemiddelde tijd van een paginawissel is minder dan 0,1 seconde. Het switchen naar andere onderdelen binnen ESIS vraagt meer tijd. Het genereren van data-overzichten kost bij beide systemen de nodige tijd. Gebruikers geven aan, dat het laden van dataoverzichten bij ESIS sneller verloopt dan bij ParnasSys.
Doordat ParnasSys een snelle groei doormaakt, lopen gebruikers op piekmomenten wel eens tegen het probleem aan dat de overzichten lastig te bereiken zijn. ParnasSys probeert dit onder controle te krijgen, maar dit blijft bij groei een aandachtspunt. ESIS kent op dit gebied minder problemen.

 

Beide pakketten hebben een goede DOD-koppeling[4] en een BRON-uitwisseling[5]. Deze koppelingen kunnen handig zijn om gegevens geautomatiseerd uit te kunnen wisselen.

 

Kosten
De kosten van beide basissystemen ontlopen elkaar niet veel. Allebei kennen ze een afrekening per leerling, waarbij de bedragen liggen rond de € 3,50 per leerling per jaar.  Maakt de school echter gebruik van extra diensten, dan kunnen de kosten oplopen.

 

Een school die voor alle modules in ParnasSys kiest, betaalt € 6,50 per leerling, per jaar, extra.  Deze kosten zijn verdeeld in:

 

– Ouderportaal € 1,-per leerling, per jaar

– ZIEN [sociaal/emotioneel] € 1,- per leerling, per jaar

– Bovenschoolse module € 1,- per leerling, per jaar

– Integraal [kwaliteitssysteem] € 2,50 per leerling, per jaar

– IRIS [incidentregistratie] € 1,- per leerling, per jaar

Het voordeel van zoveel modules is dat ParnasSys hiermee een ‘totaalsysteem’ wordt. Dit heeft wel als gevolg dat er meer personeelskosten gemaakt worden om alles goed in te stellen en bij te houden.

 

Bij ESIS worden onderhoudskosten apart berekend. Rovict heeft aangegeven dat het voor deze kosten een vergelijkbare prijsstelling hanteert als Topicus. Voor het digitaal rapport van ESIS dient € 1,25 extra te worden betaald. Deze module is een basisvoorziening in ParnasSys. De bovenschoolse module die bij ParnasSys extra moet worden aangeschaft zit standaard in ESIS opgenomen, maar de mogelijkheden van de bovenschoolse module van ParnasSys zijn uitgebreider. 

 

Beide systemen zijn webbased, waardoor er sprake is van hostingkosten. Deze zijn bij de prijs inbegrepen. Voor ESIS geldt dat er extra kosten worden berekend voor het bewaren van historische gegevens. Vooral scholen met veel leerlingen dienen hiermee rekening te houden.

 

Ervaring gebruikers
In de praktijk horen wij terug, dat over het algemeen de klanttevredenheid over de werking en gebruiksvriendelijkheid van ParnasSys groter is dan bij ESIS. Wij baseren dit op gebruikers die  een overstap hebben gemaakt van ESIS naar ParnasSys en discussies op platforms zoals Twitter en de groepen van LinkedIn. ParnasSys is ontwikkeld door leerkrachten samen met IT-professionals, als antwoord op de beperkingen van de bestaande  schooladministratiesystemen. ESIS heeft nog steeds last van de negatieve beeldvorming rond eerdere conversies van het systeem.

 

Gebruikers geven aan dat  ParnasSys niet veel training behoeft. Het systeem is redelijk intuïtief.
ESIS is volgens klanten minder intuïtief, maar is in ontwikkeling. Een afbreukrisico van ParnasSys zijn de vele mogelijkheden en de vrijheid om zelf documenten te koppelen.
Een sterk punt van ParnasSys is de manier waarop de mensen achter ParnasSys via Social Media communiceren met klanten. Op LinkedIn is een informatieve groep ingericht waar de leden veel praktische vragen met elkaar bespreken. ESIS heeft als sterk punt dat het een aantal handige instructiefilmpjes op zijn website heeft staan. ParnasSys geeft informatie via te downloaden PowerPoint-presentaties.  

 

Over de auteurs

Menno van Hasselt en Henk van de Hoef van O21 [onderwijs in de 21e eeuw] houden zich met name bezig met de thema’s onderwijs met ICT, opbrengstgericht werken en onderwijskundig leiderschap.
Naast het begeleiden van scholen en schoolbesturen verzorgen zij o.a. een masterclass opbrengstgericht passend onderwijs en de opleiding ICT21 voor ICT-coördinatoren. Daarnaast zijn zij eigenaar van het platform does.nu en de studiedag-tool lesys.nl.

 

 

Disclaimer

O21 heeft getracht de informatie in deze publicatie zo objectief  mogelijk weer te geven.
Zowel ESIS als ParnasSys hebben deze vergelijking ontvangen met de mogelijkheid om te reageren.  Beide bedrijven hebben hiervan gebruik gemaakt. Voor zover dit relevante aanvullende informatie heeft opgeleverd, zijn de opmerkingen verwerkt. O21 aanvaardt op geen enkele wijze verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor keuzes die [mede] naar aanleiding van dit artikel door scholen of schoolbesturen worden gemaakt.

 

[1] Met de 1-zorgroute wordt op groeps-, school- en bovenschools niveau het onderwijs passend gemaakt aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen. De kern van de 1-zorgroute is de cyclus van handelingsgericht werken met groepsplannen. Hierin is proactief handelen het uitgangspunt.

[2] DULT: Digitale Uitwisseling Leerlinggegevens en Toetsresultaten. De DULT-koppeling is een beveiligde en geautomatiseerde uitwisseling tussen het leerlingadministratiesysteem (LAS) en het Computerprogramma LOVS.

[3] CITO-LOVS: Met het computerprogramma LOVS kunt u de resultaten van de toetsen van het Cito Volgsysteem primair onderwijs verwerken, registreren en rapporteren..

[4] DOD: Digitaal Overdrachts Dossier. Import van leerling-gegevens via de landelijke standaard DOD. Alleen geschikt voor het aanmelden van nieuwe leerlingen.

[5] BRON: Basisregister Onderwijs