Leerkrachten recenseren voor VIVES eduware rechtstreeks uit de praktijk. Deze maand aandacht voor de nieuwe digitale leeromgeving Mijn Talent voor het primair onderwijs die leerlingen wil ondersteunen in het ontwikkelen van de eigen talenten en de 21eeuwse vaardigheden.

Uitgever

ThiemeMeulenhoff

prijs

 • demo licentie gratis (6 weken)
 • schoollicentie €495 per school per jaar

systeemeisen

Internettoegang

 • minimaal 2Mbit/256 byte per seconde per gebruiker

PC/Mac

 • Internet Explorer 10 of 11
 • Google Chrome 30 en hoger 
 • Firefox 28 en hoger
 • Safari 6 of hoger
 • Word en PDF reader

 Tablets

 • Android 4
 • iPad – iOS

 

Mijn Talent is een nieuwe digitale leeromgeving waarin leerlingen van groep 5 tot en met 8 zelfstandig werken aan vakoverstijgende projecten. Het ontwikkelen van de eigen talenten en van 21eeuwse vaardigheden (zie kader) staan hierbij centraal. Het startpunt van elk project is een projectvraag op basis waarvan de leerlingen zich verdiepen in een bepaald onderwerp. Leerlingen kunnen aan de slag gaan met een zelfgekozen projectvraag en zo de 21eeuwse vaardigheden op een betekenisvolle manier ontwikkelen. Naast deze vaardigheden ontwikkelen leerlingen ook vakspecifieke kennis over het onderwerp waarmee ze bezig zijn. De begeleider in Mijn Talent heet ‘coach’. Het is mogelijk om een leerkracht of een andere begeleider als coach in te zetten. De coach begeleidt de leerlingen en kan de vorderingen monitoren: vanuit zijn dashboard volgt hij in welke fase de leerlingen zich bevinden en hoe het proces verloopt. Feedback ontvangen of geven, (zelf)reflectie en evaluatiemomenten zijn structureel ingebouwd binnen de omgeving: hiervoor zijn diverse formulieren als tool online beschikbaar.

Ervaring

Ik ontvang inloggegevens voor de online omgeving. Ik kan leerlingen invoeren en toewijzen aan een coach. Mijn Talent heeft op dit moment 43 projecten beschikbaar om uit te kiezen en maakt onderscheid in ‘hoe doe ik?’- en onderzoekende- of ontwerpende projecten. De ‘hoe doe ik’ zijn korte projecten van maximaal vier uur en richten zich op een specifieke competentie zoals ‘hoe maak ik een vlog?’, ‘hoe houd ik een interview?’ en ‘hoe presenteer ik?’. Dit lijken mij ideale projecten ter vervanging van een spreekbeurt. De projecten met een langere looptijd van maximaal 15 uur hebben een onderzoekende of ontwerpende startvraag. De titels van de projecten dagen mij bij de introductie al uit: ‘Slopen! Wat voor nieuws kun je maken van oude apparaten?’ of ‘Dat is ver! Hoe zit ons zonnestelsel in elkaar?’ Elk project heeft dezelfde opbouw en bestaat uit de volgende acht opeenvolgende fasen:

 1. Wat weet ik al? Kennismaken, enthousiasmeren, verdiepen
 2. Wat ga ik doen? Planning en werkwijze vaststellen
 3. Wat kan ik bedenken?
  1. Onderzoek starten, informatie zoeken (onderzoekend)
  2. Probleem analyseren, ideeën bedenken, kiezen, schets maken (ontwerpend)
 4. Hoe ga ik te werk? Terugkijken naar fase 1 tot en met 3
 5. Maken! Creatie maken
 6. Wat is het resultaat? Reflecteren op en bijstellen van creatie
 7. Presenteren van de creatie
 8. Wat heb ik geleerd? Reflecteren, terugkijken en leerpunten benoemen

De ‘Hoe doe ik? ’projecten zijn kortdurend en doorlopen alleen de fasen 1, 4, 5 en 8. In Mijn Talent komen de volgende negen 21eeuwse vaardigheden aan bod: creativiteit, kritisch denken, probleem oplossen, communiceren, presenteren, samenwerken, digivaardig, wereldburger en leren leren. Bij ieder project wordt elke vaardigheid verbeeld door een pictogram. Leerlingen kiezen zelf met welke projecten ze willen werken. Ik ontdek geen mogelijkheid om andere leerlingen uit te nodigen in hetzelfde project te gaan participeren: hierin ondersteunt Mijn Talent nog onvoldoende. Ik probeer als leerling een aantal projecten uit. De structuur en de werkwijze is heerlijk helder: Mijn Talent leidt mij als het ware door de verschillende fasen van het project. Informatie wordt afgewisseld met tips en trucs. Voor technisch minder begaafde lezers zou een voorleesfunctie een welkome verbetering zijn. Bij ieder project word ik uitgedaagd om een vaardigheid aan te geven waaraan ik wil werken of die ik wil verbeteren gedurende het project. Een leerling scoort zichzelf op deze vaardigheid van beginner tot expert: (zelf)reflectie is een belangrijk onderdeel binnen Mijn Talent. Heel aardig wordt de vaardigheidsgroei vormgegeven: de vaardigheidsbollen worden groter en komen dichter bij de leerling te staan. Mijn Talent biedt een groot scala van suggesties voor de creatie en geeft hiervoor criteria- en feedback formulieren ter ondersteuning. De ‘Hoe doe ik?’ projecten sluiten hierbij aan. Leerlingen werken de meeste tijd aan een project buiten de digitale omgeving. Wel heeft Mijn Talent de mogelijkheid om producten en presentaties te uploaden in de eigen ‘showroom’. Technisch verliep het toevoegen van dit materiaal aan de projectomgeving nog problematisch. ThiemeMeulenhoff zal dit onderdeel nog verder moeten verbeteren. De coach beoordeelt van afstand de vorderingen, maar heeft ook direct contact met de leerlingen over planning en voortgang van het project. Je kunt als leerkracht in de coach omgeving de resultaten van de door Mijn Talent geadviseerde onderdelen bekijken en direct beoordelen.

Conclusies

Mijn Talent leidt de leerlingen stap voor stap door een project en kan een waardevolle digitale leeromgeving zijn voor die scholen die het ontdekkend en ontwerpend leren binnen vakoverstijgende projecten al enigszins in de genen hebben zitten. Mijn Talent kan dan als hulpmiddel worden ingezet om het leerproces te ondersteunen voor zowel leerlingen als begeleiders. Mijn Talent daagt leerlingen uit en inspireert hen om betekenisvol en uitdagend te kunnen leren: het faciliteert het werken in projecten die leerlingen veelal buiten de digitale omgeving uitvoeren. De digitale leeromgeving biedt een heldere structuur in de begeleiding van dit proces. De 21eeuwse vaardigheden worden in het leerproces als vanzelf ontwikkeld. Een groot beroep wordt gedaan op het zelfstandig kunnen samenwerken, reflecteren en het kunnen geven en ontvangen van feedback. Het zelf ervaren van eigenaarschap van betekenisvol leren is een van de pijlers in Mijn Talent.

ThiemeMeulenhoff is met het uitbrengen van deze digitale leeromgeving een vernieuwende weg ingeslagen. De uitgever richt zich naast het uitbrengen van (digitaal) leermateriaal nu ook op het ondersteunen en faciliteren van vernieuwend leren. Mijn Talent is hiervan het eerste voorbeeld en dat verdient lof. De digitale leeromgeving is in samenwerking met de praktijk ontwikkeld. Veel projectideeën zijn bedacht door leerlingen zelf. Een aantal onderdelen van Mijn Talent zal nog verder moeten worden ontwikkeld. Zo ben ik bijvoorbeeld ontevreden over het onderdeel ‘showroom’: het uploaden van materialen en het opbouwen van een portfolio kan nog sterk worden verbeterd. Ook lijkt het me zinvol als in de toekomst eigen projecten met eigen onderzoeksvragen kunnen worden toegevoegd die volgens de vaste structuur van Mijn Talent worden aangeboden. Het digitaal kunnen samenwerken en delen faciliteert Mijn Talent in mijn optiek ook nog onvoldoende. Thieme nodigt leerkrachten uit om verder mee te denken over het doorontwikkelen van Mijn Talent en biedt u de kans om de digitale omgeving uit te testen op uw school. Wilt u ontdekkend en ontwerpend leren projectmatig in uw school invoeren dan kan Mijn Talent voor u en uw leerlingen de juiste ondersteuning bieden.  


Nieuw model 21eeuwse vaardigheden

Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) en Kennisnet presenteerden in februari 2016 een nieuw, meer gedetailleerd model van 21eeuwse vaardigheden. Dit model omschrijft 11 vaardigheden die leerlingen in hun latere leven nodig hebben en die ze zich nu in het onderwijs eigen moeten gaan maken. Mijn Talent sluit aan bij dit model en heeft de vernieuwde vaardigheden verwerkt in de digitale omgeving. Het nieuwe model voor 21eeuwse vaardigheden bouwt voort op het oude model, dat is ontwikkeld door Kennisnet. Een belangrijk verschil met het oorspronkelijke model is dat het thema 'digitale geletterdheid' niet meer zelfstandig voorkomt. Het is uitgesplitst in de vier zelfstandige vaardigheden: ict-basisvaardigheden, mediawijsheid, informatievaardigheden (het omgaan met grote hoeveelheden informatie) en computational thinking. SLO heeft in 2014 een onderzoek uitgevoerd naar de mate van aandacht voor en integratie van de 21eeuwse vaardigheden in het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Uit dat onderzoek bleek dat de 21eeuwse vaardigheden nog weinig doelgericht en structureel aan de orde komen in het onderwijs. Er is beperkte aandacht voor de vaardigheden in landelijke leerplankaders, en in reguliere methodes komen ze weinig substantieel en systematisch voor. Vooral creatief en probleemoplossend denken en handelen en digitale geletterdheid waren nog weinig uitgewerkt. Dit zijn ook de vaardigheden waarover leraren aangeven behoefte te hebben aan meer kennis en inzicht in wat de vaardigheden concreet inhouden, en aan lesmaterialen voor concrete houvast in de praktijk. Kennisnet vertaalt in samenwerking met SLO de vaardigheden, die in het nieuwe model vallen onder digitale geletterdheid naar materialen waarmee scholen aan de slag kunnen. Zo wordt er onder andere gewerkt aan een leerlijn programmeren en aan het concretiseren van andere vaardigheden, met name kritisch denken en zelfregulering. Op de websites van het SLO en Kennisnet komen nog voor de zomer lesmaterialen beschikbaar.

 

Bron: www.kennisnet.nl  en http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/

 

Het model voor 21eeuwse vaardigheden zoals het is ontwikkeld door SLO en Kennisnet