In de wereld zijn grote welvaartsverschillen. Om armoede effectief te bestrijden, is er meer nodig dan investeren in projecten in ontwikkelingslanden. Het vereist de opening van de markten van de ontwikkelde landen. Toch schuilt er in internationale handel een paradox.

In de wereld zijn grote welvaartsverschillen. Om armoede effectief te bestrijden, is er meer nodig dan investeren in projecten in ontwikkelingslanden. Het vereist de opening van de markten van de ontwikkelde landen. Toch schuilt er in internationale handel een paradox. 

De wereldhandel is een bron van welvaart, maar dan vooral voor de rijkere landen. Miljoenen van ’s werelds armste mensen zijn buitengesloten van deze handel, of krijgen een te lage prijs voor hun producten en arbeid. Uitgaande van deze aspecten is het wereldhandelsspel ontworpen.

 

Simulatie

Een goede manier om de realiteit van de wereldhandel binnen de school te halen is simulatie. Simulaties blijken uitstekend te passen bij vernieuwende onderwijskundige concepten zoals ‘competentieontwikkeling’, ‘authentiek leren’, ‘learning communities’ en ‘minder rooster afhankelijk en tijd/plaats gebonden leren’. Binnen simulaties leren leerlingen het zoeken naar informatie, het selecteren van de juiste en noodzakelijke informatie, het ontwikkelen van discussiestrategieën, het ‘conflict’ tussen argumenten, het besluitvormingsproces en het onderhandelen.

Thema
Het thema wereldhandel komt ruimschoots aan bod in het voortgezet onderwijs. Zowel bij aardrijkskunde, als economie en maatschappijleer. Met de vernieuwing van de onderbouw en het veranderen van de tweede fase vinden de nodige ontwikkelingen plaats op onze scholen. We krijgen meer ruimte om te werken aan projecten, waarin de nadruk ligt op het leren van maatschappelijk relevante zaken, het leren van sociale vaardigheden en zelfstandig en actief leren. Het digitale Wereldhandelsspel maakt gebruik van de ruimte die scholen hebben voor dit soort projecten.

Inzicht

Het spel heeft tot doel onze leerlingen inzicht te geven in mondiale economische en politieke [machts]verhoudingen en de gevolgen daarvan voor ontwikkelingslanden. Het wil de kennis van jongeren over en hun betrokkenheid bij wereldhandelsvraagstukken vergroten. Het achterliggende doel is het verruimen van het draagvlak voor een gezond internationaal economisch beleid dat zowel oog heeft voor eigenbelang en korte termijn, alsook voor andere belangen en de lange termijn [milieubelang, derde wereld belang,…]. Hierbij staan objectieve informatie en de bestaande leerdoelen in het onderwijs centraal.
Ministeries
In het Wereldhandelsspel vertegenwoordigen teams van leerlingen de regering van een land. Er zijn in totaal zes landen in het spel: Angola, Honduras, Brazilië, India, Nederland en de Verenigde Staten. Deze landen hebben de volgende ministeries waarvoor beslissingen moeten worden genomen:

-Volksgezondheid, Welzijn en Sport [VWS]
-Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen [OCW]
-Buitenlandse Zaken [BuZa, alleen bij NL en VS]
-Sociale zaken [SoZa]
-Economische Zaken [EZ]
-Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit [LNV]
-Financiën [Fin]

Speldoelen
Door binnen het beschikbare budget zo goed mogelijk beslissingen te nemen op de ministeries, kunnen de teams scoren op de speldoelen. Het spel is gelaagd opgebouwd. De testronde en ronde één beginnen met de volgende speldoelen: levensverwachting van de bevolking, toegang en kwaliteit van het onderwijs en Bruto Nationaal Product [BNP].

In ronde twee komen daar de speldoelen inkomensgelijkheid en consumptie van goederen en diensten bij. En in ronde drie worden de speldoelen kwaliteit en duurzaamheid van het land en kwaliteit en duurzaamheid van de wereld toegevoegd.
Weging speldoelen
Elk land heeft een andere startsituatie. De levensverwachting van de bevolking en het niveau van het onderwijs zullen bijvoorbeeld in Nederland hoger zijn dan in Angola. Het gaat er in het spel dus niet om welk land bijvoorbeeld de hoogste levensverwachting of BNP heeft. Het gaat er om hoe een land scoort op de speldoelen ten opzichte van de startsituatie. Ieder land kan dus winnen.

Ook is het voor een land als Angola belangrijker om het speldoel levensverwachting te verhogen, dan voor een land als Nederland. In het economische model, dat gebruikt wordt bij de verwerking, wordt het belang van een speldoel voor een bepaald land meegewogen in de score.

Spelrondes
Het wereldhandelsspel bestaat uit een opstartfase, een testronde en vier speelrondes en neemt ongeveer zeven lesuren in beslag. Elke fase kan gedurende een lesuur plaatsvinden. Afhankelijk van het niveau van de leerlingen kan de opstartfase, inclusief een presentatie van Oxfam Novib, over twee lesuren verspreid worden. Het wereldhandelsspel kan ingezet worden op één of meerdere projectdagen, maar ook in het reguliere lesprogramma in opvolgende weken.

Een spelronde bestaat steeds uit de volgende stappen:

1. lees de theorie en maak de opdrachten uit het leerwerkboek
2. log in op de spelsite en bestudeer de speldoelen
3. ga naar de verschillende ministeries en bepaal de verdeling van het beschikbare budget
4. bepaal als laatste de belastinginkomsten voor de volgende ronde bij Financiën

Aan het eind van elke ronde verwerkt de docent de beslissingen van alle teams via de docentenmodule. De laatst verzonden beslissingen van de teams worden meegenomen in de verwerking. Na de verwerking kunnen de teams verder met de volgende ronde.

Documentatie
Behalve de site maken leerlingen ook gebruik van het leerwerkboek. De theorie en opdrachten in het leerwerkboek geven meer achtergrondinformatie over de onderwerpen die in het wereldhandelsspel aan bod komen. Deze informatie helpt de leerlingen bij het nemen van de juiste beslissingen. Tijdens elke ronde wordt tevens een logboek bijgehouden waarin resultaten, gebeurtenissen en beslissingen worden beschreven en gemotiveerd.

Website

De competitie vindt plaats via het internet. Via een link kan de docent met een nummer en wachtwoord inloggen in de docentenmodule. Hier kan hij of zij de teamgegevens inzien, de rondes verwerken en gedurende het spel de verrichtingen van de teams volgen.

Conclusie
Het wereldhandelsspel is een mooi initiatief. De opbouw van het spel en het verloop zitten goed in elkaar en zijn goed doordacht. Het online gedeelte van het spel is prachtig vormgegeven met hele mooie graphics. Jammer is dat het werkboek niet in een digitale module zit verwerkt, maar de makers zijn bezig met een update, dus wellicht is dat binnenkort wel het geval.

www.wereldhandelsspel.org

Uitgever

BitPress Educatie B.V.

Prijs
€ 35 inschrijvingskosten en € 3 per leerling voor de basisversie

Inzet

-vmbo 4
-havo/vwo 2 t/m 3

Systeemeisen
-Windows
-Pentium IV of sneller
-Minimaal 256 mb intern geheugen
-Internet verbinding