Studenten van MBO-scholen verspreid over het land hebben in de afgelopen zes jaar meegedaan aan het experiment ‘beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-bbl’.

In dit experiment volgen studenten de beroepsopleidende leerweg (bol) in het eerste jaar en het laatste jaar de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Overige leerjaren mogen zelf ingevuld worden door zowel bol als bbl. Aan het einde van dit experiment beoordeelde onderzoekers van KBA Nijmegen en ReasearchNed hoeveel toegevoegde waarde een gecombineerd leerpad heeft. Ervaring toont positieve resultaten.

Metingen tonen aan dat de kwaliteit en beschikbaarheid van beroepsonderwijs verbeterd is door een betere balans te bereiken tussen theoretische en praktische voorbereiding op het beroep. Het gecombineerde leerpad draagt ook bij aan “levenslange ontwikkeling”. Dit komt onder meer door herintreders goed bij te scholen aan het begin van de opleiding in het bol-deel. Bovendien lijken de studenten beter te werken in het leerbedrijf omdat ze tijdens het onderwijs meer kennis en (praktijk)vaardigheden hebben ontvangen.

De minister staat toe om onder voorwaarden studenten te werven voor een opleiding waar tussentijds overschrijven naar de bbl het uitgangspunt is.
Beide Kamers krijgen in de zomer nader verslag over de doeltreffendheid en effecten van het experiment. De minister heeft alle aan het experiment deelnemende mbo-scholen per brief geïnformeerd over de kaders waarbinnen zij met ingang van 1 augustus een gecombineerde leerweg bol-bbl kunnen aanbieden.

Berichtgeving door het Ministerie van Onderwijs