In een professionele leergemeenschap voelen leraren zich gesteund. Ze krijgen er ruimte om praktijkvragen te stellen, ervaringen te delen, en die met elkaar te onderzoeken. Dit leidt vaak tot nieuwe producten voor collega’s en minder ‘taakeenzaamheid’. Ook op het gebied van digitale geletterdheid werkt zo’n samenwerking goed. Hoe kunt u hier zelf mee aan de slag? Wat is er precies voor nodig? En wat levert het op? Met dit artikel helpen we u graag op weg.

We spraken Anika Embrechts van Kennisnetwerk Lerende Leraren, een netwerk van schoolbesturen in Twente. Als onderzoeker en onderwijsexpert initieerde zij in 2017 de professionele leergemeenschap Wetenschap en Technologie. Daaruit volgde in 2019 de professionele leergemeenschap Digitale Geletterdheid. Anika zag namelijk dat digitale geletterdheid steeds belangrijker zou worden in het curriculum, en dat veel leraren aangaven dat ze behoefte hadden aan extra ondersteuning hierbij. Daarom deed ze een oproep in het kennisnetwerk: wie wil aansluiten bij de leergemeenschap Digitale Geletterdheid? Een groep enthousiaste leraren en ict-coördinatoren van verschillende scholen reageerde. Vanuit hun eigen kennis, behoefte en praktijk werken zij nu samen aan digitale geletterdheid-producten voor leraren.

In 5 stappen naar een product

De professionele leergemeenschap Digitale Geletterdheid werkt volgens het boundary crossing model: een werkwijze die draait om de verbinding tussen verschillende schoolpraktijken. Naar hun voorbeeld omschrijven we 5 stappen om te komen tot een nieuw product dat leerkrachten ondersteunt en tot schooltransformatie leidt.

Stap 1. Inventariseer de behoefte

Alle deelnemers brengen hun ontwikkelpunt of vraagstuk rondom digitale geletterdheid in. Dat kan iets uit de klas zijn, of voortkomen uit het strategisch schoolplan. Zolang het maar nuttig voelt voor de onderwijspraktijk.

Stap 2. Stel doelen en maak afspraken

Nu de vragen en behoeften helder zijn, is het tijd om doelen te stellen en afspraken te maken. Wat voor product(en) gaat de leergemeenschap opleveren? Hoe vaak is er overleg? Welke acties zijn daaraan verbonden? En hoe zit het met tijd en middelen? Formuleer dit in een helder en doelgericht plan van aanpak.

Stap 3. Werk samen aan productontwikkeling

Op basis van het plan van aanpak gaat de leergemeenschap zelf ontwikkelen. Het gaat hierbij niet om opnieuw het wiel uitvinden, maar vooral om bouwen op wat al beschikbaar is. Denk bijvoorbeeld aan een andere opzet, extra achtergrondinformatie, of ontwikkeling van specifieke vaardigheden van leraren.

Stap 4. Test het product

Dan kan het ontwikkelde product de praktijk in. Een spannend moment, want de leergemeenschap-deelnemer kan eindelijk een resultaat delen met collega’s. Bijvoorbeeld door het product te introduceren tijdens studiedagen en zo de verbinding met het team te maken. Blijkt daaruit dat het product voldoet? Of zijn er aanpassingen nodig? Alle bevindingen vormen input voor de volgende stap.

Stap 5. Optimaliseer en integreer

Gevoed met de testervaringen optimaliseert de leergemeenschap het product. Daarna kunnen alle scholen uit de leergemeenschap ermee gaan werken. Ook is het dan beschikbaar voor andere, nog niet betrokken scholen in het kennisnetwerk, zodat ook die leraren meer ervaring opdoen met digitale geletterdheid.

Hoe zet u een leergemeenschap op?

Wilt u stappen zetten richting een leergemeenschap voor professionalisering op digitale geletterdheid? Houd dan rekening met het volgende:

Het begint met draagvlak, behoefte en facilitering

 • Draagvlak creëren en behouden is noodzakelijk en vraagt doorlopend aandacht. Zowel voor het werken in de leergemeenschap als voor het thema waar het om gaat. Deze taak ligt bij procesbegeleiders.
 • Inventariseer persoonlijke, professionele behoeften van leraren of vraagstukken vanuit schoolbeleid. Zolang ze maar voortkomen uit de daadwerkelijke praktijk.
 • Een leergemeenschap valt of staat met facilitering. Als voorbeeld: in het Kennisnetwerk  Lerende Leraren krijgen leergemeenschap-deelnemers jaarlijks 40 uur gefaciliteerd door hun eigen werkgever, en krijgt elke groep een budget van maximaal 2.000 euro vanuit het kennisnetwerk. Dit maken de kennisnetwerkpartners samen mogelijk.

Daarna komt inrichten, borgen en volhouden

 • Werk met maximaal 10 mensen per leergemeenschap, anders verdwijnt de cohesie.
 • Wijs 2 procesbegeleiders aan: 1 met een expertrol en 1 voor de groepsdynamiek.
 • Maak een planning die aansluit bij de werkstructuur van het onderwijs. Als voorbeeld: stel de leergemeenschap op tijd samen, zodat de uren meekunnen in de jaartaken van deelnemers. Let ook op drukke periodes bij het plannen van bijeenkomsten. Dat is nodig om een continu werkend proces te borgen.
 • Wees scherp op verbinding tussen het team van de leergemeenschap-deelnemer, middenmanagement en schoolbestuur.
 • Neem de tijd: na 3 jaar bouwen plukken de leergemeenschappen van het Kennisnetwerk Lerende Leraren nu de vruchten van hun ontwikkelwerk en aandacht voor gezamenlijk draagvlak.

De succesfactor

Werken in deze leergemeenschap is om meerdere redenen succesvol. Het doet recht aan individuele behoeftes en interesses van leraren, zoekt steeds de verbinding met de werkpraktijk, gaat uit van adequate facilitering, en is ingebed in het schoolbeleid. Ook ligt er een sterke focus op self-efficacy van leraren; het geloof in eigen kunnen door de gemaakte producten te testen in het team. Deze factoren zijn ook herkenbaar vanuit de theorie van effectieve docentprofessionalisering.

Wat levert werken in een leergemeenschap op?

 • Doordat leraren naast het lesgeven kunnen werken aan iets anders wat ze interesseert, vinden ze uitdaging in hun beroep. Dat draagt bij aan werkplezier – en dat merken leerlingen.
 • Veel voorlopers, zoals ict-coördinatoren ervaren ’taakeenzaamheid’ binnen de eigen school. Bij elkaar komen in een leergemeenschap brengt herkenning, connectie en inspiratie. Ook worden de deelnemers ambassadeur van de school en hun eigen ontwikkeling.
 • Een leergemeenschap werkt met onderzoeken, ontwerpen, activerende werkvormen, en nieuwe aanpakken waarbij leraren zelf kennis leren opdoen. Hierdoor ontstaat toekomstgericht onderwijs – een perfecte aansluiting op de digitale wereld waarin leerlingen leven.
 • In plaats van aanbodgerichte materialen en overweldigende opleidingen, ontwikkelt de leergemeenschap laagdrempelig professionaliseringsaanbod dat past bij de interesses en vaardigheden van leraren.

Wat hebben jullie ontwikkeld in de leergemeenschap?

“De SLO-conceptleerlijnen bleken voor veel leraren niet duidelijk genoeg: termen als algoritmisch redeneren stonden nog te ver van hun lespraktijk. Dus we hebben een lesvoorbeeld van Wikiwijs eruit gepikt en onderzocht. Wat voor materiaal was dat? Wat belemmerde leraren om daarmee aan de slag te gaan? Op basis daarvan ontwikkelden we die les verder door. De belangrijkste aanpassing zit in de introductie-informatie voor leraren. Die hebben we zo concreet gemaakt, dat ze daarmee ook meteen de basiskennis meepakken. Vragen als ‘wat is het?’, ‘waarom doen we dit?’ en ‘hoe werkt programmeren of een computerprogramma eigenlijk?’ worden beantwoord en zo vormen we een toegangspoort tot computational thinking.”

En nu?

Dit product zit nu in de pilotfase. Hierna komt het terug in de leergemeenschap om te evalueren en optimaliseren. Als zeker is dat het nieuw ontwikkelde aanbod logisch is, kan integratie in de leerlijn een volgende stap zijn. En mogelijk zelfs een bredere uitrol in het netwerk. “Het mooie van deze werkwijze is dat het voor verbinding en (h)erkenning zorgt. Samen erachter komen waarom dingen nog niet werken, daarop reflecteren, verbeteren en vervolgens toepassen in de (eigen) praktijk is heel waardevol”, aldus Anika.

 

Lees het artikel in zijn volledigheid, op de website van Kennisnet. Hier vind u een hoop voorbeelden en relevante bronnen.