Het onderwijs wordt toekomstbestendig wanneer de digitale geletterdheid aan het digitale curriculum wordt toegevoegd, ook voor leraren. Hierbij wordt vaak benadrukt waarom het belangrijk is voor kinderen om digitaal geletterd te zijn. Maar hebben leraren wel genoeg grip op digitale geletterdheid om les te geven hierin? 

In het nieuwe curriculum wordt verwacht van leraren dat ze aan de slag gaan met mediawijsheid, ICT-basisvaardigheden, informatievaardigheden en computational thinking. Zo worden leerlingen digitaal geletterd. Maar kunnen we verwachten dat er een generatie wordt onderwezen die snapt wat een algoritme is en hoe er met social media moet worden omgegaan, wanneer leerkrachten hier zelf mee worstelen?

Het DUO Onderwijsonderzoek & Advies geeft in opdracht van ECP, Platform voor de Informatiesamenleving onderzoek gedaan naar digitale geletterdheid. Volgens 5.296 leerkrachten, ICT-coördinatoren, directeuren en bestuurders blijkt dat 7 op de 10 leerkrachten aandacht besteed aan digitale geletterdheid.  Echter gebruikt slechts één op de tien een leerlijn. Een derde van de ondervraagden geeft aan behoefte te hebben aan ondersteuning.

Op dit moment ligt de werkdruk hoog bij leraren en om de vaardigheden die onder digitale geletterdheid vallen eigen te maken, moet er nog veel kennis worden opgedaan.

Momenteel voert Basicly het grootste project in Nederlands uit op het gebied van digitale geletterdheid. In totaal zijn 150 scholen in het primair en voortgezet onderwijs in Groningen, Friesland en Drenthe aan het werk om via Basicly de volledige implementatie van digitale geletterdheid te realiseren.