SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, heeft onderzoek gedaan naar leerlijnen. Zij deed dat in opdracht van het programma Stimuleren Gebruik Digitaal Leermateriaal. Het onderzoek geeft docenten duidelijkheid over de functie van leerlijnen bij het ontwikkelen en arrangeren van (digitaal) leermateriaal.

SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, heeft onderzoek gedaan naar leerlijnen. Zij deed dat in opdracht van het programma Stimuleren Gebruik Digitaal Leermateriaal. Het onderzoek geeft docenten duidelijkheid over de functie van leerlijnen bij het ontwikkelen en arrangeren van (digitaal) leermateriaal. Het biedt een heldere definitie van leerlijnen, beschrijft kenmerken van leerlijnen en mogelijkheden en beperkingen van leerlijnen bij het ontwikkelen en arrangeren van leermateriaal.

Behoefte aan houvast
Docenten vragen steeds meer om flexibiliteit bij het gebruik van leermateriaal. Zo geeft volgens recent onderzoek van de VO-raad 74% van de VO-docenten aan dat het zelf samenstellen van leermateriaal helpt om de les voor leerlingen uitdagend te houden. Bij het vervangen van delen van de methode of van de volledige methode door zelf gearrangeerd of ontwikkeld materiaal, ontstaat onzekerheid of het materiaal past in de gekozen opbouw of samenhang. Ook is er onduidelijkheid of het materiaal beantwoordt aan de te behalen eindtermen en kerndoelen.

Leerlijnen als kapstok
Uit het onderzoek van SLO blijkt nu dat leerlijnen hiervoor een oplossing bieden. Tijdens het onderzoek viel op dat er al veel verschillende leerlijnen zijn ontwikkeld en dat de kwaliteit over het algemeen hoog is. Deze leerlijnen vormen een kapstok waaraan docenten hun leermateriaal kunnen hangen, zowel het materiaal van een methode als zelf ontwikkeld materiaal. Het rapport