De Curriculumcommissie heeft een tweede verdiepende studie aangeboden over de manier waarop samenhang in het curriculum kan worden versterkt, met aanbevelingen over de positie van verschillende typen vaardigheden. Een eerdere studie ging over kansengelijkheid. Slob heeft het tussenadvies op 14 december aangeboden aan de Tweede Kamer.

Bron AVS

Samenhang is al heel lang een belangrijk aandachtspunt bij het vormgeven van het curriculum. Te vaak worden nu ad hoc wijzigingen doorgevoerd, waardoor versnippering, overlap en overladenheid ontstaat.

De commissie vindt een bewezen en doordachte continuïteit belangrijk voor goed onderwijs. De commissie stelt voor om meer continuïteit te creëren door een basisprincipe te hanteren. De basisprincipes beschrijven het doel en de doelen van het onderwijs. Daarnaast beveelt de commissie aan om de cursus transparant te maken, zodat altijd duidelijk is over de relatie tussen de verschillende onderdelen en wie waarvoor verantwoordelijk is. Zo worden vakken en leergebieden, cijfers en schooltypen beter geïntegreerd en is het probleem van overbelasting opgelost. De commissie verwacht dat docenten en studenten baat hebben bij deze aanpak. Het is echter geen wondermiddel, noch een wondermiddel voor overbelasting.

De commissie doet ook de aanbeveling voor de nieuwe leergebieden Burgerschap en Digitale Geletterdheid eigen herkenbare kerndoelen en eindtermen te ontwikkelen. Scholen moeten ermee kunnen werken, het moet deel uitmaken van het schoolcurriculum en van het examenprogramma. Veel scholen hopen nieuwe leergebieden te integreren in het bestaande onderwijs, deels om curriculumoverbelasting te voorkomen en deels vanwege inhoudelijke overwegingen. Hoe scholen hier vorm aan geven, mogen we zelf beoordelen.

De komende periode gaat de commissie aan de slag met een volgende vraag: hoe te komen tot een vaste cyclus van actualisering van het curriculum in het primair en voortgezet onderwijs?

Eerder adviseerde de Curriculumcommissie over de voorstellen van Curriculum.nu, over de bijstelling kerndoelen voor het primair onderwijs en de onderbouw voortgezet onderwijs en over de bijstelling examenprogramma’s voortgezet onderwijs.  (Klik hier voor de eerder opgeleverde tussenadviezen en de eerste verdiepende studie over kansengelijkheid)

In 2025 wordt melding gedaan van de curriculumvernieuwing.

Bekijk hier de verdiepende studie: Samenhang in het curriculum