Scholen in het basis-, speciaal-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs moeten (gewelds)incidenten eenduidig gaan registreren. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Van Bijsterveldt (OCW) waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

Scholen in het basis-, speciaal-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs moeten (gewelds)incidenten eenduidig gaan registreren. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Van Bijsterveldt (OCW) waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

Het registratiesysteem draagt bij aan een veiliger schoolklimaat en geeft inzicht in de landelijke ontwikkelingen van incidenten en veiligheid op scholen. Het kabinet streeft ernaar dat de verplichte incidentenregistratie per 1 september 2012 van kracht is.

Duidelijke definities
Om een landelijk beeld te kunnen geven moeten scholen de (gewelds)incidenten op dezelfde manier registreren. Grove pesterijen of scheldpartijen zijn subjectief te beoordelen, maar wapenbezit kan objectief worden vastgesteld. Daarom worden eenduidige en duidelijke definities van verschillende incidenten gehanteerd.

Gegevens niet openbaar
Persoonsgegevens worden niet geregistreerd. Registratie is beperkt tot het feit