Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) publiceert in het najaar van 2021 een oproep om kansrijke interventies in te dienen die in het primair of voortgezet onderwijs zijn ingezet om vertragingen (mede als gevolg van corona) terug te dringen. Deze interventies kunnen worden ingediend voor wetenschappelijk onderzoek naar hun effectiviteit.

Een van de voorwaarden voor indienen is dat het gaat om interventies die bij eerder (internationaal) onderzoek als ‘kansrijk’ zijn ingeschat. Doel van het onderzoek is om beter zicht te krijgen op de effectiviteit van deze interventies in de Nederlandse onderwijscontext en op de randvoorwaarden waaronder een interventie het meeste oplevert.

Dit onderzoek van kansrijke interventies wordt in opdracht van het ministerie van OCW uitgevoerd door het NRO en maakt deel uit het van Nationaal Programma Onderwijs.

Voor wie?

In het najaar van 2021 kunnen interventie-ontwikkelaars, gemeenten, NGO’s, onderzoekers of schoolbesturen in het po of vo, of combinaties hiervan hun interventies aanmelden. De deadline daarvoor is dinsdag 7 december 2021 (onder voorbehoud). Deelnemende scholen en het implementatieteam van de interventie kunnen een vergoeding aanvragen voor te maken kosten.

Lees het hele artikel hier